top of page
לוגו מכללה חדש.png

חלופות לבחינות סמסטר א' תש"פ שלא התקיימו החל מיום 13.3.2020

אנו נמצאים בעיצומו של משבר נמשך שאין יודעים את מועד סיומו. סמסטר ב' מתקיים כסדרו באופן מקוון וזוכה לשיעור  משתתפים גבוה מקרב הסטודנטים. כפי שידוע, המכללה התארגנה בזמן קצר יחסית ואפשרה לכם הסטודנטים והסטודנטיות, כבר מהיום הראשון, להשתתף בכל הקורסים באופן מקוון.
המכללה נערכה למציאת חלופות לבחינות סמסטר א' תש"פ שלא התקיימו החל מיום 13.3.2020.
יודגש שלא לכל הבחינות נמצאו חלופות הולמות. לפיכך,  בחינות אלה,  תתקיימנה במתכונת הרגילה עם סיום המשבר והחזרה לשגרה.
החלופות לבחינות תיושמנה מיד עם סיום חופשת הפסח. לוח הבחינות ייקבע מחדש ויפורסם לסטודנטים בימים הקרובים בצירוף החלופה האקדמית שנבחרה.
 
בחירת החלופה לבחינה נעשתה על ידי המרצים בשיתוף הדקנים וראשי החוגים ובהתאם לשיקול דעתם האקדמי.
 
להלן החלופות לבחינות:
  1. בחינות מקוונות [ On Line] באמצעות מערכת ה-mama ( המודל) של המכללה.
  2. בחינות בע"פ שיתקיימו  באמצעות אפליקציית  ה- zoom
  3. עבודות בית שתוגשנה באמצעות מערכת ה- mama
  4. בחינות בית שתבוצענה  אף הם במערכת הmama- כשמועד ההגשה בהם יהיה 24-48 שעות, על פי החלטת המרצה.
 
מספר דגשים:
 
  1. בחינות שתתקיימנה באופן מקוון הן בחינות של כבוד. מתכונת בחינה זו מבוססת על האמון שנותנים  המרצים  בכם כנבחנים. אנו בטוחים כי תקפידו על התנהגות הולמת במהלך הבחינה כנדרש על פי נוהל סדרי בחינות ומשוכנעים שתצדיקו את האמון שניתן בכם
  2. בחלק מהבחינות שתתקיימנה באופן מקוון, יינתנו ציוני עובר /לא עובר
    ( ציונים בינאריים). הודעה על כך תימסר מראש לנבחנים.
  3. בחלק מהבחינות שתתקיימנה באופן מקוון לא יתאפשר לסטודנטים שנבחנו במועד א' ומעוניינים לשפר את ציונם החיובי, להיבחן במתכונת זו. סטודנטים כאמור, יוכלו להבחן במועד ב' במתכונת רגילה בתקופת הקיץ. הודעה על כך תימסר מראש בקורסים הרלבנטיים.
 
 
 
 
בהזדמנות זו נאחל לכם חג פסח שמח. בריאות טובה ואיתנה.
 
מיכל רז
ראש מנהל סטודנטים
bottom of page