top of page
לוגו מכללה חדש.png

עדכון תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש(תיקון מס' 31)

הרינו שמחים לעדכן על שורה של הקלות והסרת הגבלות כפי שהועברו אלינו ע"י משרד הבריאות והמועצה להשכלה גבוהה:


1. תוסר ההגבלה על קיום בחינות במוסדות להשכלה גבוהה כך שניתן יהיה לקיים את כל הבחינות באופן פרונטלי בקמפוס (ולא רק 10% מהן כפי שהיה עד כה). בהתאם לכך, בחינות סמסטר ב' תשפ"א תתקיימנה בקמפוס המכללה. הנחיות לנבחנים תפורסמנה בהמשך. 


2. למרות רצוננו העז להחזיר את כלל הסטודנטים והסטודנטיות ללימודים פרונטליים בקמפוס כבר עתה, מסתבר שההיערכות לאפשרות הזו הינה מורכבת מאד ועלולה הייתה לפגוע באיכות ההוראה והלמידה, לאור המגבלות שעדין קיימות. לפיכך, לאחר חשיבה מעמיקה של הנהלת המכללה בשיתוף דקני בתי הספר וראשי התכניות והחוגים, הוחלט שההוראה בסמסטר ב' תשפ"א תמשיך להתקיים באופן מקוון עד לתום הסמסטר, למעט בקורסים שבהם יוחלט לקיימן באופן פרונטלי בקמפוס. הודעה על קיום קורסים פרונטליים בקמפוס תישלח לסטודנטים /יות הרלבנטיים/יות לפחות שבוע לפני קיומם כדי לאפשר היערכות מספיק זמן מראש. 


3. בהתאם למצב התחלואה, להנחיות משרד הבריאות והמועצה להשכלה גבוהה, הרינו לעדכן שהחל מסמסטר קיץ תשפ"א הלימודים צפויים להתקיים באופן מלא בקמפוס. הנחיות מעודכנות יישלחו סמוך למועד תחילת הסמסטר.


4. במוסדות להשכלה גבוהה המתקיימים על פי מתווה התו הירוק, ניתן יהיה לקיי ם גם פעילות חברתית וטקסים. הנחיות לקיום טקסים ואירועים בקמפוס תישלחנה בהמשך.


5. תבוטל חובת הצהרת הבריאות בעת הכניסה לשטח הקמפוסלסטודנטים/יות לבעלי/ותתו ירוק .


6. אנו שבים ומזכירים לכם כי ספריות המכללה עומדות לרשותכם כסביבת למידה שקטה, לשאילת ספרים,ייעץ ועוד .


7. בנוסף, נעמיד לרשותכם/ןמעבדות וכתות לימוד ללמידה קבוצתית ופרטנית. להרשמה ללמידהבמעבדות/כתות יש להירשם בדיקנט הסטודנטים והסטודנטיות בכתובת הבאה: order@mta.ac.il, תוך ציון המועד המועדף -תאריך, שעה ושמות מלאים +ת.ז. 


8. קבלת קהל במנהלות בתי הספר: סטודנטים/יות המבקשים לקבל שירות פנים אל פנים במנהלות בתיהספר, מוזמנים /ות לתאם זאת מראש עם מנהל בית הספר באמצעות שליחת הודעה בדוא"ל . אנו מקווים כי הקלות אלה שתיושמנה בהדרגתיות, מבשרות על חזרה ללימודים סדירים בקמפוס המכללה בעתיד הקרוב.


בברכה,

מיכל רז,

ראשת מינהל ודיקנית הסטודנטים והסטודנטיות

bottom of page