top of page
לוגו מכללה חדש.png

התאמות לסטודנטים עם סיומה של שביתת הסגל עמית ומורים מן החוץ

סטודנטיות-ים יקרות-ים,


בהמשך להודעתנו על סיומה של שביתת הסגל העמית והמורים מן החוץ, הרינו

להביא לידיעתכם/ן את ההתאמות שאושרו על ידינו בהתייחס לקורסים שלא

התקיימו כלל או שהתקיימו באופן חלקי בלבד עקב השביתה. 

אנו לא נחסוך במאמצים ובמשאבים על מנת לסייע לכם/ן להשלים את חומר הלימודים בקורסים

אלה, וכל זאת תוך שמירה על רמת הלימודים כפי שהמכללה האקדמית מחויבת

להם.

להלן ההתאמות שאושרו:

1 . סיוע בהשלמת חומר הלימודים:

- מתווה להשלמת השיעורים שלא התקיימו עקב השביתה מגובש בימים

אלה. מידע מפורט אודות מתווה ההשלמות יפורסם לכם ע"י מנהלות בתי

הספר. בחלק מתכניות הלימודים אף ייתכנו שינויים בלוח השנה האקדמי.

- מתן תגבורים בקורסים, במידת הצורך, על פי החלטת דקני בתי הספר

וראשי התכניות. לא תהיה חובת השתתפות בתגבורים והם יינתנו

לסטודנטים ללא תשלום.

- מתן סיוע בלימודים לסטודנטים שיזדקקו לכך ע"י סטודנטים חונכים

משנים מתקדמות. הסיוע יינתן ללא תשלום.


2 . סילבוסים- בקורסים שבהם מרצה הקורס שבת, יעודכנו הסילבוסים בהתאם

לחומר הנלמד. סילבוסים מעודכנים יפורסמו מוקדם ככל האפשר ולא יאוחר

משבועיים לפני תום הסמסטר.


3 . בחינות- בקורסים שבהם מרצה הקורס שבת, יותאמו בחינות סוף הסמסטר

לחומר הנלמד. הסטודנטים לא יידרשו להיבחן על חומר שלא נלמד במהלך

הסמסטר.


4 . מועדי הגשות של תרגילים ועבודות- יותאמו למשך הזמן הנותר עד סיום

הסמסטר ולחומר הנלמד. תתאפשר פריסה רחבה יותר של הגשת העבודות

תוך התחשבות מרבית בצורך להשלים חומר לימודים הן באמצעות לימוד

עצמאי והן ע"י שיעורי השלמה.


5 . השלמת חומר לימודי באופן עצמאי- החומר שסטודנטים יידרשו ללמוד באופן

עצמאי, כמקובל במוסדות אקדמיים, יהיה בהיקף סביר. המרצים יביאו לידיעת

הסטודנטים מראש את הנושאים שיילמדו באופן עצמאי.


6 . רישום חוזר לקורס אחד ללא תשלום- סטודנטים שיהיו מעוניינים ללמוד

בשנית קורס שהמרצה בו שבת, בסמסטר הקרוב ביותר שבו יתקיים הקורס

החוזר, יוכלו לעשות זאת ללא תשלום שכר לימוד נוסף.


7 . תשלומי שכר לימוד- סטודנטים שנקלעו לקושי בתשלומי שכר הלימוד,

מוזמנים לפנות ליחידת שכר לימוד כדי להתעדכן באפשרויות העומדות

בפניהם להסדרת התשלומים וביניהם: הסדרי מימון בריבית מסובסדת, פריסת

תשלומים ועוד. הסדרים אלה אינם תלויים בעמידה בקריטריונים . כתובת

.tuition@mta.ac.il :לפניות


8 . סיוע כלכלי ורווחתי - דיקנט הסטודנטים עומד לרשותכם במתן פתרונות בכל

הקשור למתן מלגות סיוע כלכלי ולפתרונות ריווחתים לסטודנטים הזקוקים

dorms-mta@mta.ac.il :לפניות כתובת. לכך


בנוסף לכל האמור, דקני בתי הספר וראשי התכניות יעניקו פתרונות נקודתיים

בהתאם לצורך ולשיקול הדעת האקדמי. מידע מפורט יפורסם בהקדם לסטודנטים

כאמור ע"י מנהל בתי הספר.

אנו מקווים כי התאמות אלה יסייעו לכם בחזרתכם לפעילות לימודית מלאה

ובהשלמת הסמסטר.

בברכה,


פרופ' דרור ורמן 

פרופ' אילון ועדיה 

מר בני אלון

bottom of page